۰۹۱۹۳۷۵۶۱۶۸ ✆

5/5

تعریف و آثار اقامتگاه در حقوق (تمام نکات در قانون مدنی)

دسترسی سریع (کلیک کنید)

تعریف-مفهوم-آثار-اقامتگاه-قانونی-در-حقوق
تعریف-مفهوم-آثار-اقامتگاه-قانونی-در-حقوق
پخش ویدیو

مدت زمان تخمینی مطالعه: 9 دقیقه

تعریف اقامتگاه حقوقی چیست؟

مطابق ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی، اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد.

معنی مرکز مهم امور در تعریف اقامتگاه چیست؟

منظور از «مرکز مهم امور» محلی است که شخص در آنجا از حیث شغل، کسب، خدمت اداری، نظامی یا به دلیل علاقه ملکی اقامت دارد.

اگر محل سکونت شخص با مرکز مهم امور متفاوت باشد، اقامتگاه او کجاست؟

اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد، مرکز امور او اقامتگاه محسوب می‌شود.

هر فرد چند اقامتگاه می‌تواند داشته باشد؟

بر اساس ماده ۱۰۰۳ قانون مدنی، هیچ کس نمی‌تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد. ماده ۱۰۱۰ قانون تعریف اقامتگاه در قانون مدنی، این اجازه را به طرفین معامله می‌دهد که برای اجرای تعهدات مربوط به آن قرارداد، محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب کند. به نظر می‌رسد که بین این دو ماده قانونی، تعارض وجود داشته باشد اما اگر منظور از واحد بودن اقامتگاه در ماده ۱۰۰۳ را، اقامتگاه حقیقی محسوب کنیم، این تعارض برداشته می‌شود. بدین ترتیب هر شخص نمی‌تواند بیش از یک اقامتگاه حقیقی داشته باشد اما به واسطه اجرای تعهدات یک قرارداد می‌توان چند اقامتگاه انتخابی داشت.
اینکه قانون مدنی به اشخاص اجازه نمی‌دهد بیش از یک اقامتگاه داشته باشند، برای جلوگیری از سردرگمی مدعیان، مراجع قضایی و واحد ابلاغ و نیز ممانعت از سوء استفاده شخص صاحب اقامتگاه است.

اقامتگاه اشخاص حقوقی (موسسات و شرکت‌ها) کجاست؟

اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود.

اقامتگاه و اعلام تغییر آن از چه نظر اهمیت دارد؟

در معاملات روزمره، گاه ممکن است با حکمی غیابی از سوی مراجع قضایی اعم از حقوقی یا کیفری و نیز مراجع ثبتی و یا ادارات دولتی و عمومی شامل برگه‌های تشخیص مالیاتی و یا عوارض شهرداری رو به رو ‎شویم که به لحاظ عدم حضور ما در مراحل دفاع، ممکن است حکمی به ضرر ما صادر شده باشد. لیکن هنگام مراجعه خواهیم یافت که کلیه اوراق ابلاغیه‌ها به نشانی یکی از محل‌هایی ارسال شده که به هر جهت در قرارداد‌های قبلی موجود بوده و لذا چنانچه به موقع اقدام به اعلام تغییر آدرس اقامتگاه نشود ممکن است عواقبی را برای فرد به همراه داشته باشد.

تغییر اقامتگاه از چه طریق ممکن است؟

باید دانست که صرف سکونت در محلی، آن محل را به اقامتگاه تبدیل نمی‌کند؛ بلکه سکونت به علاوه مرکز اداره امور قرار دادن آن محل است که به محل، عنوان اقامتگاه می‌دهد. مطابق ماده ۱۰۰۴ قانون مدنی، تغییر اقامتگاه به وسیله‌ سکونت حقیقی در محل دیگر به عمل می‌آید؛ مشروط بر اینکه مرکز مهم امور او نیز به همان محل انتقال یافته باشد.

انواع اقامتگاه کدام است؟

اقامتگاه را می‌توان به اقامتگاه اجباری، اختصاصی (انتخابی)، اختیاری، اداری شرکت (مرکز اصلی شرکت) و حقیقی تقسیم کرد.

اقامتگاه اجباری چیست؟

اقامتگاهی است که به طور استثنا و بر خلاف اصل حاکمیت اراده، قانون به شخص یا اشخاصی معین تحمیل می‌کند. مانند اقامتگاه زن شوهردار که تابع اقامتگاه شوهر است و اقامتگاه مأمور دولت که عبارت از محلی است که وی در آنجا مأموریت ثابت دارد.

اقامتگاه اختصاصی (انتخابی) چیست؟

اقامتگاهی است که طرفین معامله یا یکی از آنها در ضمن عقد برای اجرای تعهدات ناشی از آن معامله یا ابلاغ اوراق دعوی و احضار و اخطار در خارج از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب کرده باشند. به این اقامتگاه، اقامتگاه قراردادی نیز گفته می‌شود.

اقامتگاه اختیاری چیست؟

اقامتگاهی است که شخص برای مرکز مهم امور خود اختیار کند.

 اقامتگاه اداری شرکت (مرکز اصلی شرکت) چیست؟

اقامتگاه اداری شرکت‌‌ همان مرکز اصلی شرکت بوده و عبارت از محلی است که ادارات مرکزی شرکت در آن محل بوده و هیأت رئیسه شرکت در ‌آنجا سکونت دارند و دستورات شرکت در آنجا صادر و گزارش‌های اجرای آن دستورات در ‌آنجا مستقر و گردآوری می‌شود همچنین جلسات هیأت مدیره و مجامع شرکت در این اقامتگاه تشکیل می‌شود.

اقامتگاه حقیقی چیست؟

اقامتگاه حقیقی در مقابل اقامتگاه انتخابی بوده و آن اقامتگاهی است که بر اساس حاکمیت اراده باشد و ناشی از قرارداد نبوده و در انتخاب آن توافقی صورت نگرفته است.

تعدد اقامتگاه یعنی چه؟

تعدد اقامتگاه حالت حقوقی شخصی است که بیش از یک اقامتگاه حقیقی داشته باشد.

اقامتگاه زن شوهردار کجاست؟

بر اساس ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی، اقامتگاه زن شوهردار‌‌ همان اقامتگاه شوهر است.

در چه شرایطی اقامتگاه زن شوهر دار، منزل همسرش نیست؟

اصل در اقامتگاه زن، تبعیت از شوهر است بنابراین اقامتگاه زن از جمله اقامتگاه‌های اجباری است اما این ماده قانونی چند استثنا بر این قاعده مشخص کرده است که مواردی از آنرا شرح می‌دهیم:
الف – وقتی شوهر اقامتگاه معلومی ندارد: برای مثال اگر غائب مفقود الاثر باشد. در چنین حالتی قاعده تبعیت زن از شوهر نمی‌تواند اعمال شود؛ لذا به موجب قانون زن می‌تواند برای خود اقامتگاهی انتخاب کند.
ب- توافق زن و شوهر در داشتن اقامتگاه مستقل از شوهر: اگر زن و شوهر توافق کنند و شوهر رضایت دهد که زن اقامتگاه مستقلی داشته باشد، بر طبق تعریف اقامتگاه در قانون مدنی این اقامتگاه، اقامتگاه زن شوهردار خواهد بود. این جواز قانونی نشان می‌دهد که قاعده تبعیت زن از شوهر در تعیین اقامتگاه در ماده ۱۰۰۵، قانون آمره‌ای نیست و می‌توان در تعیین اقامتگاه بین دو طرف توافق صورت گیرد.
ج- اقامتگاه مجزا از شوهر به حکم محکمه: ممکن است دادگاه به دلیل وجود خوف ضرر بدنی، مالی یا شرافتی این حکم را صادر کند. در این صورت زن به حکم قضایی می‌تواند برای خود اقامتگاه مستقلی انتخاب کند که این مورد نیز استثنایی بر قاعده تبعیت زن از شوهر در گزینش اقامتگاه است.

اقامتگاه کارکنان دولت کجاست؟

بر اساس ماده ۱۰۰۷ تعریف اقامتگاه در قانون مدنی، اقامتگاه مأموران دولتی، محلی است که در آنجا مأموریت ثابت دارند. بدین ترتیب اقامتگاه مأموران دولتی را قانون تعیین کرده و لذا از جمله اقامتگاه‌های اجباری است.

اقامتگاه افراد نظامی کجاست؟

بر اساس ماده ۱۰۰۸ تعریف اقامتگاه در قانون مدنی قانون مدنی، اقامتگاه افراد نظامی که در ساخلو (پادگان) هستند، محل ساخلوی آنها است.

اقامتگاه صغار و محجوران کجاست؟

مطابق ماده ۱۰۰۶ قانون مدنی، اقامتگاه صغیر و محجور همان اقامتگاه ولی یا قیم آنها است.

صغیر و محجور به چه معنی است؟

صغیر و محجور اشخاصی هستند که اهلیت استیفا (تصرف در اموال خود) را ندارند و تحت سرپرستی دیگری (ولی یا قیم) قرار دارند.

اقامتگاه کارگران یا خادمان کجاست؟

بر اساس ماده ۱۰۰۹ قانون مدنی، اگر اشخاص کبیر که معمولاً نزد دیگری کار یا خدمت می‌کنند، در منزل کارفرما یا مخدوم خود سکونت داشته باشند، اقامتگاه آنها‌‌ همان اقامتگاه کارفرما یا مخدوم آنها خواهد بود.

اقامتگاه تاجر و فرد دارای کار آزاد کجاست؟

فردی که دارای شغل آزاد است، (تاجر و…) محل معاملات و اموالش اقامتگاه او محسوب می‌شود؛ نه محل سکونتش.

اقامتگاه صاحبان اموال غیرمنقول کجاست؟

اقامتگاه این اشخاص، اصلی‌ترین محل استقرار مالک که منافع و فعالیت‌هایش در آنجا قرار دارد و محل وقوع اموال غیرمنقول او بوده، است.

پیامدها و آثار حقوقی اقامتگاه چیست؟

با توجه به تعریف اقامتگاه در قانون مدنی اثر اساسی ‌اقامتگاه‌ در تعیین صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوی است؛ زیرا لازمه اقامه دعوی اطلاع از اقامتگاه خوانده است.
به موجب ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی، دعوی باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد. مفهوم این ماده آن است که دادگاهی صلاحیت رسیدگی به دعوی را دارد که طبق تعریف اقامتگاه در قانون مدنی در حوزه قضایی اقامتگاه خوانده واقع شده باشد.

تاثیر اقامتگاه در دعاوی راجع به ترکه چیست؟

حسب ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی، دعاوی راجع به ترکه متوفی اگرچه خواسته، دین یا مربوط به وصایای متوفی باشد، تا زمانی که ترکه تقسیم نشده است، در دادگاه محلی اقامه می‌شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران، آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد، رسیدگی به دعاوی یادشده در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران، در حوزه آن بوده است.
در این ماده به دو نکته اشاره شده است:
– با وجود اینکه متوفی خوانده نیست اما اقامتگاه او تعیین‌کننده دادگاه رسیدگی‌کننده به دعاوی راجع به ترکه است.
– اقامتگاه‌‌ همان محل سکونت نیست. لذا این ماده اشعار می‌دارد که اگر اقامتگاه متوفی معلوم نبود، رسیدگی در صلاحیت محل سکونت متوفی است.

اثر اقامتگاه بر دعاوی راجع به ورشکستگی چیست؟

ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد؛ دعوای راجع به متوقف یا ورشکسته باید در دادگاهی اقامه شود که شخص متوقف یا ورشکسته، در حوزه آن اقامت داشته است و چنانچه در ایران اقامت نداشته باشد، در دادگاهی اقامه می‌شود که متوقف یا ورشکسته در حوزه آن برای انجام معاملات خود شعبه یا نمایندگی داشته یا دارد.
همچنین به موجب ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، دعاوی راجع به ورشکستگی شرکت‌های بازرگانی که مرکز اصلی آنها در ایران است، همچنین دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکا و اختلافات حاصله بین شرکا و دعاوی اشخاص دیگر علیه شرکت تا زمانی که شرکت باقی است و نیز در صورت انحلال تا وقتی که تصفیه امور شرکت در جریان است، در مرکز اصلی شرکت اقامه می‌شود.

▲ اشتراک گذاری محتوا ▲

منابع

منبعی ذکر نشده است.

شایان ذکر است

موارد بیان شده ممکن است مشمول نکات، شرایط، ضوابط و استثنائات بسیاری باشند. قبل از هر اقدام حتما از فردی متخصص مشاوره بگیرید.

مطالب مشابه

▲ جستجو کنید ▲

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonتماس مستقیم