مشاوره-حقوقی-عدل

✆ ۰۹۱۹۳۷۵۶۱۶۸ ✆

5/5

دانلود قانون تشدید مجازات اسید پاشی و حمایت از بزه دیدگان

مخفف نام قانون: ق.ت.م.ا.ح.ب
توضیحات:
✔ قانون خاص

فایل PDF:

(ورق بزنید)

رویداد: تصویب
توسط: مجلس شورا اسلامی
تاریخ:
07
/
21
/
1398
تعداد ماده: 7
وضعیت: با آخرین اصلاحات
قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن چند ماده دارد؟
7
آخرین تغییرات قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن مربوط به چه سالی است؟
1398
مواد قانون
ترتیب ماده‌ها:
(از منو زیر انتخاب کنید)
شماره ماده
(دایره نوار را جابجا کنید)
ماده
ماده

مواد قانون تشدید مجازات اسید پاشی و حمایت از بزه دیدگان

(ورق بزنید)
ماده یک (1) قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن
قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن
ماده 1:
هرکس عمداً با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر، با هر میزان غلظت موجب جنایت بر نفس، عضو یا منفعت شود در صورت مطالبه از ناحیه مجنیٌ علیه یا ولی دم حسب مورد با رعایت شرایط مقرر در کتاب قصاص...
ماده دو (2) قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن
قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن
ماده 2:
هرگاه شخصی مرتکب جرم موضوع این قانون شود و مجازات آن قصاص نباشد یا به هر علتی مانند مصالحه اولیای دم، قصاص اجراء نشود، مرتکب علاوه بر پرداخت دیه یا ارش یا وجه المصالحه حسب مورد مطابق مقررات مربوطه،...
ماده سه (3) قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن
قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن
ماده 3:
در مورد جرائم موضوع این قانون و شروع به آن، مقررات مربوط به آزادی مشروط، تعلیق و تخفیف مجازات قابل اعمال نیست مگر آنکه بزه دیده یا اولیای دم نسبت به مجازات تعزیری مرتکب نیز اعلام گذشت کرده با شند ک...
ماده چهار (4) قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن
قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن
ماده 4:
مجازات معاونت در جرائم موضوع این قانون به ترتیب زیر تعیین می شود:الف ـ در صورتی که مجازات قانونی مرتکب، سلب حیات باشد، به حبس تعزیری درجه دو؛ب ـ در صورتی که مجازات قانونی مرتکب، قصاص عضو باشد، به ح...
ماده پنج (5) قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن
قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن
ماده 5:
در کلیه موارد مذکور در این قانون، مرتکب علاوه بر جبران خسارت های مقرر در ماده (۱۴) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴، ملزم به پرداخت هزینه های درمان بزه دیده می باشد. در صورتی که مرتکب با تشخی...
ماده شش (6) قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن
قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن
ماده 6:
به دعاوی و شکایات مربوط به جرائم این قانون خارج از نوبت رسیدگی می شود.
ماده هفت (7) قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن
قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن
ماده 7:
از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون، لایحه قانونی مربوط به مجازات پاشیدن اسید مصوب ۱۳۳۷/۱۲/۱۶ نسخ می شود.

▲ اشتراک گذاری محتوا ▲

کل قوانین خاص
این قانون عضو دسته (کل قوانین خاص, قوانین خاص حقوق جزا) است.
قوانین-خاص-حقوق-مدنی
قوانین خاص حقوق مدنی
تعداد قوانین عضو: 7
قوانین-خاص-حقوق-جزا
قوانین خاص حقوق جزا
تعداد قوانین عضو: 8
قوانین-خاص-حقوق-تجارت
قوانین خاص حقوق تجارت
تعداد قوانین عضو: 7
قوانین-خاص-آیین-دادرسی-مدنی
قوانین خاص آیین دادرسی مدنی
تعداد قوانین عضو: 4
قوانین-خاص-آیین-دادرسی-کیفری
قوانین خاص آیین دادرسی کیفری
تعداد قوانین عضو: 2
قوانین-فاقد-قانون-خاص
فاقد قانون خاص
تعداد قوانین عضو: 36
دیگر قانون ها
قانون تخلفات جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه
دانلود-فایل-پی-دی-اف-pdf-تمام-ماده-ها-مواد-قانون-جرایم-جرائم-مربوط-به-اسناد-سجلی-و-شناسنامه
مخفف نام: ق.ت.ج.م.م.ا.س.ش
سال آخرین تغییر: 1368
تعداد ماده: 23
توضیحات:
-
قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است
دانلود-فایل-پی-دی-اف-pdf-تمام-ماده-ها-مواد-قانون-پیوند-اعضا-بیماران-فوت-شده-یا-بیمارانی-که-مرگ۰مغزی-آنان-مسلم-است-ایران
مخفف نام: ق.پ.ا.ب.ف
سال آخرین تغییر: 1378
تعداد ماده: 1
توضیحات:
✔ ماده واحده
قانون مالیات های مستقیم
دانلود-فایل-پی-دی-اف-pdf-تمام-ماده-ها-مواد-قانون-مالیات-های-مستقیم-ایران
مخفف نام: ق.م.ه.م
سال آخرین تغییر: 1394
تعداد ماده: 282
توضیحات:
✔ اصلاحیه یا الحاقیه
قانون اجرای احکام مدنی
دانلود-فایل-پی-دی-اف-pdf-تمام-ماده-ها-مواد-قانون-اجرای-احکام-مدنی-ایران
مخفف نام: ق.ا.ا.م
سال آخرین تغییر: 1356
تعداد ماده: 180
توضیحات:
✔ اصلاحیه یا الحاقیه
✔ قانون خاص
لایحه قانونی استقلال کانون وکلا
دانلود-فایل-پی-دی-اف-pdf-تمام-ماده-ها-مواد-لایحه-قانونی-استقلال-کانون-وکلا-ایران
مخفف نام: ق.ا.ک.و
سال آخرین تغییر: 1333
تعداد ماده: 26
توضیحات:
-
قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی
دانلود-فایل-پی-دی-اف-pdf-تمام-ماده-ها-مواد-قانون-احترام-به-آزادی-های-مشروع-ایران
مخفف نام: ق.ا.آ.م
سال آخرین تغییر: 1383
تعداد ماده: 1
توضیحات:
✔ قانون خاص
✔ ماده واحده
قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن
دانلود-فایل-پی-دی-اف-pdf-تمام-ماده-ها-مواد-قانون-تشدید-مجازات-اسید-پاشی-و--حمایت-از-بزه-دیدگان-ایران
مخفف نام: ق.ت.م.ا.ح.ب
سال آخرین تغییر: 1398
تعداد ماده: 7
توضیحات:
✔ قانون خاص
قانون مجازات اشخاصی که برای ربودن مال غیر تبانی می نمایند
دانلود-فایل-پی-دی-اف-pdf-تمام-ماده-ها-مواد-قانون-مجازان-اشخاصی-که-برای-ربودن-مال-غیر-تبانی-می-کنند-ایران
مخفف نام: ق.م.ا.ر.م.غ.ت
سال آخرین تغییر: 1307
تعداد ماده: 9
توضیحات:
✔ قانون خاص
قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر
دانلود-فایل-پی-دی-اف-pdf-تمام-ماده-ها-مواد-قانون-مجازات-راجع-به-انتقال-مال-غیر-ایران
مخفف نام: ق.م.ر.ا.م.غ
سال آخرین تغییر: 1308
تعداد ماده: 9
توضیحات:
✔ قانون خاص
قانون جرم سیاسی
دانلود-فایل-پی-دی-اف-pdf-تمام-ماده-ها-مواد-قانون-جرم-سیاسی-ایران
مخفف نام: ق.ج.س
سال آخرین تغییر: 1395
تعداد ماده: 9
توضیحات:
✔ قانون خاص
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری
دانلود-فایل-پی-دی-اف-pdf-تمام-ماده-ها-مواد-قانون-تشدی-مجازات-مرتکبین-ارتشاء-و-اختلاس-و-کلاهبرداری-ایران
مخفف نام: ق.ت.م.م.ا.ا.ک
سال آخرین تغییر: 1367
تعداد ماده: 8
توضیحات:
✔ قانون خاص
قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
دانلود-فایل-پی-دی-اف-pdf-تمام-ماده-ها-مواد-قانون-تشکیل-دادگاه-های-عمومی-و-انقلاب-ایران
مخفف نام: ق.ت.د.ع.ا
سال آخرین تغییر: 1373
تعداد ماده: 39
توضیحات:
✔ اصلاحیه یا الحاقیه
✔ قانون خاص

▲ جستجو کنید ▲

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *