مشاوره-حقوقی-عدل

✆ ۰۹۱۹۳۷۵۶۱۶۸ ✆

5/5

جستجو در قانون ها

جستجو در نام قانون‌ها
(نام کامل قانون یا مخفف آن را وارد کنید)
سال آخرین تغییر
(دایره نوار را جابجا کنید)
شمسی
شمسی
تعداد مواد قانون
(دایره نوار را جابجا کنید)
ماده
ماده
قوانین خاص
(از منو زیر انتخاب کنید)
ترتیب بر اساس آخرین تغییر
(از منو زیر انتخاب کنید)
ویژگی قانون
(تیک بزنید)
قانون تخلفات جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه
دانلود-فایل-پی-دی-اف-pdf-تمام-ماده-ها-مواد-قانون-جرایم-جرائم-مربوط-به-اسناد-سجلی-و-شناسنامه
مخفف نام: ق.ت.ج.م.م.ا.س.ش
سال آخرین تغییر: 1368
تعداد ماده: 23
توضیحات:
-
قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است
دانلود-فایل-پی-دی-اف-pdf-تمام-ماده-ها-مواد-قانون-پیوند-اعضا-بیماران-فوت-شده-یا-بیمارانی-که-مرگ۰مغزی-آنان-مسلم-است-ایران
مخفف نام: ق.پ.ا.ب.ف
سال آخرین تغییر: 1378
تعداد ماده: 1
توضیحات:
✔ ماده واحده
قانون مالیات های مستقیم
دانلود-فایل-پی-دی-اف-pdf-تمام-ماده-ها-مواد-قانون-مالیات-های-مستقیم-ایران
مخفف نام: ق.م.ه.م
سال آخرین تغییر: 1394
تعداد ماده: 282
توضیحات:
✔ اصلاحیه یا الحاقیه
قانون اجرای احکام مدنی
دانلود-فایل-پی-دی-اف-pdf-تمام-ماده-ها-مواد-قانون-اجرای-احکام-مدنی-ایران
مخفف نام: ق.ا.ا.م
سال آخرین تغییر: 1356
تعداد ماده: 180
توضیحات:
✔ اصلاحیه یا الحاقیه
✔ قانون خاص
لایحه قانونی استقلال کانون وکلا
دانلود-فایل-پی-دی-اف-pdf-تمام-ماده-ها-مواد-لایحه-قانونی-استقلال-کانون-وکلا-ایران
مخفف نام: ق.ا.ک.و
سال آخرین تغییر: 1333
تعداد ماده: 26
توضیحات:
-
قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی
دانلود-فایل-پی-دی-اف-pdf-تمام-ماده-ها-مواد-قانون-احترام-به-آزادی-های-مشروع-ایران
مخفف نام: ق.ا.آ.م
سال آخرین تغییر: 1383
تعداد ماده: 1
توضیحات:
✔ قانون خاص
✔ ماده واحده
قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن
دانلود-فایل-پی-دی-اف-pdf-تمام-ماده-ها-مواد-قانون-تشدید-مجازات-اسید-پاشی-و--حمایت-از-بزه-دیدگان-ایران
مخفف نام: ق.ت.م.ا.ح.ب
سال آخرین تغییر: 1398
تعداد ماده: 7
توضیحات:
✔ قانون خاص
قانون مجازات اشخاصی که برای ربودن مال غیر تبانی می نمایند
دانلود-فایل-پی-دی-اف-pdf-تمام-ماده-ها-مواد-قانون-مجازان-اشخاصی-که-برای-ربودن-مال-غیر-تبانی-می-کنند-ایران
مخفف نام: ق.م.ا.ر.م.غ.ت
سال آخرین تغییر: 1307
تعداد ماده: 9
توضیحات:
✔ قانون خاص
قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر
دانلود-فایل-پی-دی-اف-pdf-تمام-ماده-ها-مواد-قانون-مجازات-راجع-به-انتقال-مال-غیر-ایران
مخفف نام: ق.م.ر.ا.م.غ
سال آخرین تغییر: 1308
تعداد ماده: 9
توضیحات:
✔ قانون خاص
قانون جرم سیاسی
دانلود-فایل-پی-دی-اف-pdf-تمام-ماده-ها-مواد-قانون-جرم-سیاسی-ایران
مخفف نام: ق.ج.س
سال آخرین تغییر: 1395
تعداد ماده: 9
توضیحات:
✔ قانون خاص
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری
دانلود-فایل-پی-دی-اف-pdf-تمام-ماده-ها-مواد-قانون-تشدی-مجازات-مرتکبین-ارتشاء-و-اختلاس-و-کلاهبرداری-ایران
مخفف نام: ق.ت.م.م.ا.ا.ک
سال آخرین تغییر: 1367
تعداد ماده: 8
توضیحات:
✔ قانون خاص
قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
دانلود-فایل-پی-دی-اف-pdf-تمام-ماده-ها-مواد-قانون-تشکیل-دادگاه-های-عمومی-و-انقلاب-ایران
مخفف نام: ق.ت.د.ع.ا
سال آخرین تغییر: 1373
تعداد ماده: 39
توضیحات:
✔ اصلاحیه یا الحاقیه
✔ قانون خاص
قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
دانلود-فایل-پی-دی-اف-pdf-تمام-ماده-ها-مواد-قانون-بخش-تعاونی-اقتصاد-جمهوری-اسلامی-ایران
مخفف نام: ق.ب.ت.ا.ج.ا
سال آخرین تغییر: 1370
تعداد ماده: 77
توضیحات:
✔ اصلاحیه یا الحاقیه
✔ قانون خاص
قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
دانلود-فایل-پی-دی-اف-pdf-تمام-ماده-ها-مواد-قانون-بازار-اوراق-بهادار-ایران
مخفف نام: ق.ب.ا.ب
سال آخرین تغییر: 1384
تعداد ماده: 60
توضیحات:
✔ قانون خاص
قانون راجع به ثبت شرکت ها
دانلود-فایل-پی-دی-اف-pdf-تمام-ماده-ها-مواد-قانون-ثبت-شرکت-های-ایران
مخفف نام: ق.ر.ث.ش
سال آخرین تغییر: 1310
تعداد ماده: 12
توضیحات:
✔ اصلاحیه یا الحاقیه
✔ قانون خاص
قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی
دانلود-فایل-پی-دی-اف-pdf-تمام-ماده-ها-مواد-قانون-اداره-امور-تصفیه-ورشکستگی-ایران
مخفف نام: ق.ا.ا.و
سال آخرین تغییر: 1319
تعداد ماده: 60
توضیحات:
✔ قانون خاص
قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
دانلود-فایل-پی-دی-اف-pdf-تمام-ماده-ها-مواد-قانون-اجرای-سیاست-های-کلی-اصل-۴۴-44-قانون-اساسی-ایران
مخفف نام: ق.ا.س.ق.ا
سال آخرین تغییر: 1393
تعداد ماده: 92
توضیحات:
✔ اصلاحیه یا الحاقیه
✔ قانون خاص
قانون تملک آپارتمان ها
دانلود-فایل-پی-دی-اف-pdf-تمام-ماده-ها-مواد-قانون-تملک-آپارتمان-های-ایران
مخفف نام: ق.ت.آ
سال آخرین تغییر: 1376
تعداد ماده: 11
توضیحات:
-
قانون توزیع عادلانه آب
دانلود-فایل-پی-دی-اف-pdf-تمام-ماده-ها-مواد-قانون-توزیع-عادلانه-آب-ایران
مخفف نام: ق.ت.ع.آ
سال آخرین تغییر: 1361
تعداد ماده: 52
توضیحات:
-
قانون جرایم رایانه ای
دانلود-فایل-پی-دی-اف-pdf-تمام-ماده-ها-مواد-قانون-جرایم-رایانه-ای-ایران
مخفف نام: ق.ج.ر
سال آخرین تغییر: 1388
تعداد ماده: 56
توضیحات:
✔ قانون خاص
قانون برگزاری مناقصات
دانلود-فایل-پی-دی-اف-pdf-تمام-ماده-ها-مواد-قانون-برگزاری-مناقصات-ایران
مخفف نام: ق.ب.م
سال آخرین تغییر: 1383
تعداد ماده: 30
توضیحات:
-
قانون مبارزه با پولشویی
دانلود-فایل-پی-دی-اف-pdf-تمام-ماده-ها-مواد-قانون-مبارزه-با-پول-شویی-پولشویی
مخفف نام: ق.م.پ
سال آخرین تغییر: 1397
تعداد ماده: 12
توضیحات:
✔ اصلاحیه یا الحاقیه
✔ قانون خاص
قانون مبارزه با مواد مخدر
دانلود-فایل-پی-دی-اف-pdf-تمام-ماده-ها-مواد-قانون-مبارزه-با-مواد-مخدر-ایران
مخفف نام: ق.م.م.م
سال آخرین تغییر: 1389
تعداد ماده: 46
توضیحات:
✔ اصلاحیه یا الحاقیه
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
دانلود-فایل-پی-دی-اف-pdf-تمام-ماده-ها-مواد-قانون-مبارزه-با-قاچاق-کالا-و-ارز-ایران
مخفف نام: ق.م.ق.ک.ا
سال آخرین تغییر: 1401
تعداد ماده: 78
توضیحات:
✔ اصلاحیه یا الحاقیه
قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری
دانلود-فایل-پی-دی-اف-pdf-تمام-ماده-ها-مواد-قانون-کانون-کارشناسان-رسمی-دادگستری-ایران
مخفف نام: ق.ک.ک.ر
سال آخرین تغییر: 1381
تعداد ماده: 41
توضیحات:
✔ اصلاحیه یا الحاقیه
قانون وکالت
دانلود-فایل-پی-دی-اف-pdf-تمام-ماده-ها-مواد-قانون-وکالت-ایران
مخفف نام: ق.و
سال آخرین تغییر: 1315
تعداد ماده: 58
توضیحات:
-
قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور
دانلود-فایل-پی-دی-اف-pdf-تمام-ماده-ها-مواد-قانون-نحوه-اهدای-جنین-به-زوجین-ناباروز-ایران
مخفف نام: ق.ن.ا.ج
سال آخرین تغییر: 1382
تعداد ماده: 5
توضیحات:
-
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
دانلود-فایل-پی-دی-اف-pdf-تمام-ماده-ها-مواد-قانون-نحوه-اجرا-محکومیت-های-مالی-ایران
مخفف نام: ق.ن.ا.م.م
سال آخرین تغییر: 1393
تعداد ماده: 29
توضیحات:
✔ قانون خاص
قانون مسئولیت مدنی
دانلود-فایل-پی-دی-اف-pdf-تمام-ماده-ها-مواد-قانون-مسیولیت-مسئولت-مدنی-ایران
مخفف نام: ق.م.م
سال آخرین تغییر: 1339
تعداد ماده: 16
توضیحات:
✔ قانون خاص
قانون معادن
دانلود-فایل-پی-دی-اف-pdf-تمام-ماده-ها-مواد-قانون-معادن-ایران
مخفف نام: ق.م.ع
سال آخرین تغییر: 1390
تعداد ماده: 36
توضیحات:
✔ اصلاحیه یا الحاقیه
قانون مجازات اسلامی
دانلود-فایل-پی-دی-اف-pdf-تمام-ماده-ها-مواد-قانون-مجازات-اسلامی-ایران
مخفف نام: ق.م.ا
سال آخرین تغییر: 1392
تعداد ماده: 783
توضیحات:
-
قانون مدنی
دانلود-فایل-پی-دی-اف-pdf-تمام-ماده-ها-مواد-قانون-مدنی-ایران
مخفف نام: ق.م
سال آخرین تغییر: 1372
تعداد ماده: 1335
توضیحات:
✔ اصلاحیه یا الحاقیه
قانون کار
دانلود-فایل-پی-دی-اف-pdf-تمام-ماده-ها-مواد-قانون-کار-ایران
مخفف نام: ق.ک
سال آخرین تغییر: 1401
تعداد ماده: 203
توضیحات:
✔ اصلاحیه یا الحاقیه
قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانک ها
دانلود-فایل-پی-دی-اف-pdf-تمام-ماده-ها-مواد-قانون-عدم-الزام-سپردن-وثیقه-ملکی-به-بانک-ها
مخفف نام: ق.ع.ا.س.و.م
سال آخرین تغییر: 1380
تعداد ماده: 1
توضیحات:
✔ ماده واحده
قانون سقط درمانی جنین
دانلود-فایل-پی-دی-اف-pdf-تمام-ماده-ها-مواد-قانون-سقط-درمانی-جنین-ایران
مخفف نام: ق.س.د
سال آخرین تغییر: 1384
تعداد ماده: 1
توضیحات:
✔ ماده واحده
قانون زمین شهری
دانلود-فایل-پی-دی-اف-pdf-تمام-ماده-ها-مواد-قانون-زمین-شهری-ایران
مخفف نام: ق.ز.ش
سال آخرین تغییر: 1366
تعداد ماده: 17
توضیحات:
-
قانون روابط موجر و مستاجر
دانلود-فایل-پی-دی-اف-pdf-تمام-ماده-ها-مواد-قانون-روابط-موجر-و-مستاجر-ایران
مخفف نام: ق.ر.م.م
سال آخرین تغییر: 1376
تعداد ماده: 13
توضیحات:
✔ اصلاحیه یا الحاقیه
✔ قانون خاص
قانون داوری تجاری بین المللی
دانلود-فایل-پی-دی-اف-pdf-تمام-ماده-ها-مواد-قانون-داوری-تجاری-بین-المللی-ایران
مخفف نام: ق.د.ت.ب
سال آخرین تغییر: 1376
تعداد ماده: 36
توضیحات:
-
قانون دریایی
دانلود-فایل-پی-دی-اف-pdf-تمام-ماده-ها-مواد-قانون-دریایی-ایران
مخفف نام: ق.د
سال آخرین تغییر: 1391
تعداد ماده: 194
توضیحات:
✔ اصلاحیه یا الحاقیه
قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو
دانلود-فایل-پی-دی-اف-pdf-تمام-ماده-ها-مواد-قانون-حمایت-از-مصرف-کنندگان-خودرو-ایران
مخفف نام: ق.ح.م.خ
سال آخرین تغییر: 1396
تعداد ماده: 11
توضیحات:
✔ اصلاحیه یا الحاقیه
قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست
دانلود-فایل-پی-دی-اف-pdf-تمام-ماده-ها-مواد-قانون-حمایت-از-کودکان-و-نوجوانان-بی-سررست-و-بدسرپرست-ایران
مخفف نام: ق.ح.ک.ن
سال آخرین تغییر: 1392
تعداد ماده: 37
توضیحات:
-
قانون صدور چک
دانلود-فایل-پی-دی-اف-pdf-تمام-ماده-ها-مواد-قانون-صدور-چک-جدید-قدیم-۱۴۰۰-1400-ایران
مخفف نام: ق.ص.چ
سال آخرین تغییر: 1400
تعداد ماده: 22
توضیحات:
✔ اصلاحیه یا الحاقیه
✔ قانون خاص
قانون شوراهای حل اختلاف
دانلود-فایل-پی-دی-اف-pdf-تمام-ماده-ها-مواد-قانون-شوراهای-حل-اختلاف-ایران
مخفف نام: ق.ش.ح.ا
سال آخرین تغییر: 1394
تعداد ماده: 51
توضیحات:
✔ اصلاحیه یا الحاقیه
✔ قانون خاص
قانون شهرداری
دانلود-فایل-پی-دی-اف-pdf-تمام-ماده-ها-مواد-قانون-شهرداری-ایران
مخفف نام: ق.ش
سال آخرین تغییر: 1390
تعداد ماده: 95
توضیحات:
✔ اصلاحیه یا الحاقیه
قانون حمایت از خانواده
دانلود-فایل-پی-دی-اف-pdf-تمام-ماده-ها-مواد-قانون-حمایت-از-خانواده-ایران
مخفف نام: ق.ح.خ
سال آخرین تغییر: 1391
تعداد ماده: 58
توضیحات:
✔ قانون خاص
قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان
دانلود-فایل-پی-دی-اف-pdf-تمام-ماده-ها-مواد-قانون-حمایت-حقوق-مولفان-و-مصنفان-و-هنرمندان-ایران
مخفف نام: ق.ح.ح.م
سال آخرین تغییر: 1389
تعداد ماده: 33
توضیحات:
✔ اصلاحیه یا الحاقیه
✔ قانون خاص
قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری
دانلود-فایل-پی-دی-اف-pdf-تمام-ماده-ها-مواد-قانون-ثبت-اختراعات-طرح-های-صنعتی-و-علائم-تجاری-ایران
مخفف نام: ق.ث.ا.ط.ص
سال آخرین تغییر: 1386
تعداد ماده: 66
توضیحات:
-
قانون ثبت احوال
دانلود-فایل-پی-دی-اف-pdf-تمام-ماده-ها-مواد-قانون-ثبت-احوال-ایران
مخفف نام: ق.ث.ا
سال آخرین تغییر: 1363
تعداد ماده: 55
توضیحات:
-
قانون ثبت اسناد و املاک
دانلود-فایل-پی-دی-اف-pdf-تمام-ماده-ها-مواد-قانون-ثبت-اسناد-و-املاک-ایران
مخفف نام: ق.ث
سال آخرین تغییر: 1351
تعداد ماده: 141
توضیحات:
✔ اصلاحیه یا الحاقیه
قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه
دانلود-فایل-پی-دی-اف-pdf-تمام-ماده-ها-مواد-قانون-تشکیلات-اختیارات-سازمان-حج-اوقاف-امور-خیریه-ایران
مخفف نام: ق.ت.ا.س
سال آخرین تغییر: 1363
تعداد ماده: 18
توضیحات:
-
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
دانلود-فایل-پی-دی-اف-pdf-تمام-ماده-ها-مواد-قانون-تشکیلات-و-آیین-دادرسی-دیوان-عدالت-اداری-ایران
مخفف نام: ق.ت.ا.د.د.ع.ا
سال آخرین تغییر: 1390
تعداد ماده: 124
توضیحات:
✔ قانون خاص
قانون تجارت الکترونیکی
دانلود-فایل-پی-دی-اف-pdf-تمام-ماده-ها-مواد-قانون-تجارت-الکترونیک-ایران
مخفف نام: ق.ت.ا
سال آخرین تغییر: 1382
تعداد ماده: 81
توضیحات:
✔ قانون خاص
قانون تجارت
دانلود-فایل-پی-دی-اف-pdf-تمام-ماده-ها-مواد-قانون-تجارت-ایران
مخفف نام: ق.ت
سال آخرین تغییر: 1347
تعداد ماده: 600
توضیحات:
✔ اصلاحیه یا الحاقیه
قانون پیش فروش ساختمان
دانلود-فایل-پی-دی-اف-pdf-تمام-ماده-ها-مواد-قانون-پیش-فروش-ساختمان-ایران
مخفف نام: ق.پ.س
سال آخرین تغییر: 1390
تعداد ماده: 25
توضیحات:
✔ قانون خاص
قانون پولی و بانکی
دانلود-فایل-پی-دی-اف-pdf-تمام-ماده-ها-مواد-قانون-پولی-و-بانکی-ایران
مخفف نام: ق.پ.ب
سال آخرین تغییر: 1396
تعداد ماده: 45
توضیحات:
✔ اصلاحیه یا الحاقیه
قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
دانلود-فایل-پی-دی-اف-pdf-تمام-ماده-ها-مواد-قانون-بیمه-اجباری-خسارت-وارد-شده-به-شخص-ثالث-در-اثر-حوادث-ناشی-از-وسایل-نقلیه-ایران
مخفف نام: ق.ب.ا
سال آخرین تغییر: 1395
تعداد ماده: 66
توضیحات:
✔ قانون خاص
قانون بیمه
دانلود-فایل-پی-دی-اف-pdf-تمام-ماده-ها-مواد-قانون-بیمه-ایران
مخفف نام: ق.ب
سال آخرین تغییر: 1316
تعداد ماده: 36
توضیحات:
-
قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
دانلود-فایل-پی-دی-اف-pdf-تمام-ماده-ها-مواد-قانون-سلامت-نظام-اداری-و-مقابله-با-فساد-ایران
مخفف نام: ق.ا.س.ن.ا
سال آخرین تغییر: 1390
تعداد ماده: 35
توضیحات:
-
قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه
دانلود-فایل-پی-دی-اف-pdf-تمام-ماده-ها-مواد-قانون-اجازه-رعایت-احوال-شخصیه-ایرانیان-غیر-شیعه-ایران
مخفف نام: ق.ا.ر.ا.ش
سال آخرین تغییر: 1312
تعداد ماده: 1
توضیحات:
✔ ماده واحده
قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
دانلود-فایل-پی-دی-اف-pdf-تمام-ماده-ها-مواد-قانون-احکام-دائمی-برنامه-های-توسعه-کشور-ایران
مخفف نام: ق.ا.دب.ت
سال آخرین تغییر: 1395
تعداد ماده: 73
توضیحات:
-
قانون امور حسبی
دانلود-فایل-پی-دی-اف-pdf-تمام-ماده-ها-مواد-قانون-امور-حسبی-ایران
مخفف نام: ق.ا.ح
سال آخرین تغییر: 1319
تعداد ماده: 378
توضیحات:
✔ قانون خاص
قانون آیین دادرسی کیفری
دانلود-فایل-پی-دی-اف-pdf-تمام-ماده-ها-مواد-قانون-آیین-دادرسی-کیفری-ایران
مخفف نام: ق.آ.د.ک
سال آخرین تغییر: 1394
تعداد ماده: 570
توضیحات:
✔ اصلاحیه یا الحاقیه
قانون آیین دادرسی مدنی
دانلود-فایل-پی-دی-اف-pdf-تمام-ماده-ها-مواد-قانون-آیین-دادرسی-مدنی-ایران
مخفف نام: ق.آ.د.م
سال آخرین تغییر: 1396
تعداد ماده: 529
توضیحات:
✔ اصلاحیه یا الحاقیه
قانون اساسی
دانلود-فایل-پی-دی-اف-pdf-تمام-ماده-ها-مواد-قانون-اساسی-ایران
مخفف نام: ق.ا
سال آخرین تغییر: 1358
تعداد ماده: 177
توضیحات:
✔ اصلاحیه یا الحاقیه