این قانون شش ماه پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم الاجراء می‌شود.