مشاوره-حقوقی-عدل

✆ ۰۹۱۹۳۷۵۶۱۶۸ ✆

5/5

دانلود قانون لایحه قانونی استقلال کانون وکلا

مخفف نام قانون: ق.ا.ک.و
توضیحات: -

فایل PDF:

(ورق بزنید)

رویداد: تصویب
توسط: مجلس شورا اسلامی
تاریخ:
12
/
05
/
1333
تعداد ماده: 26
وضعیت: با آخرین اصلاحات
لایحه قانونی استقلال کانون وکلا چند ماده دارد؟
26
آخرین تغییرات لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مربوط به چه سالی است؟
1333
مواد قانون
ترتیب ماده‌ها:
(از منو زیر انتخاب کنید)
شماره ماده
(دایره نوار را جابجا کنید)
ماده
ماده

مواد قانون لایحه قانونی استقلال کانون وکلا

(ورق بزنید)
ماده یک (1) لایحه قانونی استقلال کانون وکلا
لایحه قانونی استقلال کانون وکلا
ماده 1:
کانون وکلای دادگستری مؤسسه‌ای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی که در مقر هر دادگاه استان تشکیل می‌شود.‌در نقاطی که کانون وکلاء وجود ندارد تشکیل کانون مشروط به این است که در آن حوزه حداقل 60 نفر وکیل د...
ماده دو (2) لایحه قانونی استقلال کانون وکلا
لایحه قانونی استقلال کانون وکلا
ماده 2:
کانون وکلاء هر محل به وسیله هیأت مدیره اداره خواهد شد هیأت مدیره کانون وکلاء مرکز از 12 نفر عضو اصلی و شش نفر عضو‌علی‌البدل تشکیل می‌شود و در سایر مراکز دادگاه‌های استان مرکب از پنج نفر عضو اصلی و ...
ماده سه (3) لایحه قانونی استقلال کانون وکلا
لایحه قانونی استقلال کانون وکلا
ماده 3:
هیأت عمومی کانون وکلاء هر استان از وکلایی که در آن حوزه اشتغال به وکالت دارند و حائز شرایط زیر باشند تشکیل می‌شود و هر دو‌سال یک بار برای انتخاب اعضای هیأت مدیره تشکیل جلسه می‌دهد. وکلایی که واجد ش...
ماده چهار (4) لایحه قانونی استقلال کانون وکلا
لایحه قانونی استقلال کانون وکلا
ماده 4:
اعضاء هیأت مدیره کانون وکلاء از بین وکلاء پایه یک هر حوزه که واجد شرایط زیر باشند برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند:‌الف - لااقل 35 سال داشته باشند.ب - لیسانسیه حقوق بوده و لااقل ده سال سابقه وکالت یا...
ماده پنج (5) لایحه قانونی استقلال کانون وکلا
لایحه قانونی استقلال کانون وکلا
ماده 5:
هیأت مدیره کانون وکلاء مرکز از بین اعضاء خود یک نفر رییس و دو نفر نایب‌رییس و دو منشی و دو بازرس به رأی مخفی برای مدت یک‌سال انتخاب می‌نماید و در سایر حوزه‌ها هیأت مدیره مرکب از یک رییس و یک نایب‌ر...
ماده شش (6) لایحه قانونی استقلال کانون وکلا
لایحه قانونی استقلال کانون وکلا
ماده 6:
وظایف کانون وکلاء به قرار زیر است:‌الف - دادن پروانه وکالت به داوطلبانی که واجد شرایط قانونی باشند.ب - اداره امور راجع به وکالت دادگستری و نظارت بر اعمال وکلاء و کارگشایان.ج - رسیدگی به تخلفات و تع...
ماده هفت (7) لایحه قانونی استقلال کانون وکلا
لایحه قانونی استقلال کانون وکلا
ماده 7:
از تاریخ اجراء این قانون فقط به کسانی پروانه وکالت داده می‌شود که از دانشکده‌های حقوق داخله و یا خارجه دارای دانشنامه لیسانس‌باشند. اشخاص مزبور پس از اخذ پروانه وکالت مکلف هستند لااقل یک سال به کار...
ماده هشت (8) لایحه قانونی استقلال کانون وکلا
لایحه قانونی استقلال کانون وکلا
ماده 8:
به اشخاص زیر پروانه وکالت درجه اول از طرف کانون وکلاء داده می‌شود:‌الف - به کسانی که دارای ده سال متوالی یا پانزده سال متناوب سابقه خدمات قضایی بوده و لااقل پنج سال ریاست یا عضویت دادگاه داشته باشن...
ماده نه (9) لایحه قانونی استقلال کانون وکلا
لایحه قانونی استقلال کانون وکلا
ماده 9:
کسانی که تا این تاریخ دارای پروانه وکالت بوده و سلب صلاحیت از آنان نشده وکیل دادگستری شناخته می‌شود.
ماده ده (10) لایحه قانونی استقلال کانون وکلا
لایحه قانونی استقلال کانون وکلا
ماده 10:
به اشخاص زیر اجاره وکالت داده نمی‌شود: ۱)اتباع خارجه. ۲)قضات و مستخدمین دولتی و بلدی و مملکتی و بنگاه‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت است در حین اشتغال به خدمت به‌استثنای استادان د...
ماده یازده (11) لایحه قانونی استقلال کانون وکلا
لایحه قانونی استقلال کانون وکلا
ماده 11:
وکلایی که تقاضای ترفیع می‌نمایند باید علاوه بر شرایط مقرر قانونی گواهی حسن انجام وظیفه وکالتی به ترتیبی که ذیلاً درج می‌گردد‌اخذ نمایند. ‌در نقاطی که در محل اقامت وکیل دادگاه بخش یا شهرستان تشکیل گ...
ماده دوازده (12) لایحه قانونی استقلال کانون وکلا
لایحه قانونی استقلال کانون وکلا
ماده 12:
در صورتی که وکیل دادگستری یا زوجه او با دادرس یا دادستان یا دادیار یا بازپرس قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم داشته‌باشد مستقیماً یا با واسطه از قبول وکالت در آن دادگاه یا نزد آن دادستان ...
ماده سیزده (13) لایحه قانونی استقلال کانون وکلا
لایحه قانونی استقلال کانون وکلا
ماده 13:
دادسرای انتظامی وکلاء مرجع رسیدگی به تخلفات وکلاء و کارگشایان دادگستری و تعقیب آنان بوده و از دادستان و عده لازم دادیار که از‌طرف هیأت مدیره کانون برای مدت دو سال به رأی مخفی انتخاب می‌شوند تشکیل م...
ماده چهارده (14) لایحه قانونی استقلال کانون وکلا
لایحه قانونی استقلال کانون وکلا
ماده 14:
رسیدگی به تخلفات وکلاء و کارگشایان دادگستری به عهده دادگاه انتظامی وکلاء است دادگاه مزبور از 3 نفر وکیل درجه 1 که به انتخاب‌هیأت مدیره کانون برای مدت دو سال تعیین می‌گردد تشکیل می‌شود و برای مدت مز...
ماده پانزده (15) لایحه قانونی استقلال کانون وکلا
لایحه قانونی استقلال کانون وکلا
ماده 15:
در صورتی که رییس دادگاه یا دادستان شهرستان و یا رییس دادگاه استان یا دادستان تخلفی از وکیل مشاهده نمایند که قابل تعقیب باشد‌باید مراتب را کتباً به دادسرای انتظامی وکلاء اطلاع دهند در صورتی که دادسر...
ماده شانزده (16) لایحه قانونی استقلال کانون وکلا
لایحه قانونی استقلال کانون وکلا
ماده 16:
هر گاه وزیر دادگستری به جهتی از جهات وکیلی را قابل تعقیب دانست می‌تواند از دادگاه انتظامی وکلاء با ذکر دلایل امر تقاضای رسیدگی‌نماید و نیز در صورتی که به حکم دادگاه مزبور تسلیم نباشد تقاضای تجدید ن...
ماده هفده (17) لایحه قانونی استقلال کانون وکلا
لایحه قانونی استقلال کانون وکلا
ماده 17:
از تاریخ اجرای این قانون هیچ وکیلی را نمی‌توان از شغل وکالت معلق یا ممنوع نمود مگر به موجب حکم قطعی دادگاه انتظامی.
ماده هجده (18) لایحه قانونی استقلال کانون وکلا
لایحه قانونی استقلال کانون وکلا
ماده 18:
در صورتی که وزیر دادگستری یا رییس هیأت مدیره کانون وکلا به جهتی از جهات اشتغال وکیل مورد تعقیب را به کار وکالت مقتضی‌نداند می‌تواند از دادگاه انتظامی وکلا تعلیق موقت او را بخواهد و دادگاه موظف است ...
ماده نوزده (19) لایحه قانونی استقلال کانون وکلا
لایحه قانونی استقلال کانون وکلا
ماده 19:
در صورتی که وزیر دادگستری یا رییس هیأت مدیره کانون وکلاء به جهتی از جهات اشتغال وکیل مورد تعقیب را به کار وکالت مقتضی‌نداند می‌تواند از دادگاه انتظامی وکلاء تعلیق موقت او را بخواهد و دادگاه موظف اس...
ماده بیست (20) لایحه قانونی استقلال کانون وکلا
لایحه قانونی استقلال کانون وکلا
ماده 20:
هر کس نسبت به وکیل دادگستری در حین انجام وظیفه وکالتی یا به سبب آن توهین نماید به حبس تأدیبی از پانزده روز الی سه ماه‌محکوم خواهد گردید.
ماده بیست و یک (21) لایحه قانونی استقلال کانون وکلا
لایحه قانونی استقلال کانون وکلا
ماده 21:
در مواردی که وزیر دادگستری در امور مربوط به وظایف یکی از افراد هیأت مدیره کانون و یا دادرسان و دادستان دادگاه انتظامی وکلاء‌تخلفی مشاهده نماید رسیدگی به امر را به دادستان دیوان عالی کشور ارجاع می‌ن...
ماده بیست و دو (22) لایحه قانونی استقلال کانون وکلا
لایحه قانونی استقلال کانون وکلا
ماده 22:
کانون وکلاء با رعایت مقررات این قانون آیین‌نامه‌های مربوط به امور کانون از قبیل انتخابات و طرز رسیدگی به تخلفات و نوع تخلفات و‌مجازات آنها و ترفیع و کارآموزی و پروانه وکالت را در مدت دو ماه از تاری...
ماده بیست و سه (23) لایحه قانونی استقلال کانون وکلا
لایحه قانونی استقلال کانون وکلا
ماده 23:
برای تصفیه وکلای فعلی دادگستری دادسرای انتظامی وکلاء تهران موظف است از تاریخ تصویب این قانون در مدت شش ماه سوابق کلیه‌وکلاء دادگستری مرکز و در مدت یک سال به سوابق وکلاء دادگستری خارج از مرکز رسیدگی...
ماده بیست و چهار (24) لایحه قانونی استقلال کانون وکلا
لایحه قانونی استقلال کانون وکلا
ماده 24:
لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب اسفند 1331 و آن قسمت از قانون وکالت مصوب بهمن ماه 1315 و بند 8 از ماده اول قانون‌بودجه سال 1326 مجلس شورای ملی و سایر قوانین و مقررات راجع به وکالت که با مواد ا...
ماده بیست و پنج (25) لایحه قانونی استقلال کانون وکلا
لایحه قانونی استقلال کانون وکلا
ماده 25:
وزارت دادگستری می‌تواند با تصویب شورای عالی قضایی وکلا پایه یک دادگستری را برای خدمات قضایی انتخاب و تعیین نماید و در‌این صورت سنین وکالت درجه یک در حکم سابقه قضایی منظور و بر طبق آن رتبه قضایی شخص...
ماده بیست و شش (26) لایحه قانونی استقلال کانون وکلا
لایحه قانونی استقلال کانون وکلا
ماده 26:
وزارت دادگستری مأمور اجراء این قانون است.

▲ اشتراک گذاری محتوا ▲

کل قوانین خاص
این قانون عضو دسته (فاقد قانون خاص) است.
قوانین-خاص-حقوق-مدنی
قوانین خاص حقوق مدنی
تعداد قوانین عضو: 7
قوانین-خاص-حقوق-جزا
قوانین خاص حقوق جزا
تعداد قوانین عضو: 8
قوانین-خاص-حقوق-تجارت
قوانین خاص حقوق تجارت
تعداد قوانین عضو: 7
قوانین-خاص-آیین-دادرسی-مدنی
قوانین خاص آیین دادرسی مدنی
تعداد قوانین عضو: 4
قوانین-خاص-آیین-دادرسی-کیفری
قوانین خاص آیین دادرسی کیفری
تعداد قوانین عضو: 2
قوانین-فاقد-قانون-خاص
فاقد قانون خاص
تعداد قوانین عضو: 36
دیگر قانون ها
قانون تخلفات جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه
دانلود-فایل-پی-دی-اف-pdf-تمام-ماده-ها-مواد-قانون-جرایم-جرائم-مربوط-به-اسناد-سجلی-و-شناسنامه
مخفف نام: ق.ت.ج.م.م.ا.س.ش
سال آخرین تغییر: 1368
تعداد ماده: 23
توضیحات:
-
قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است
دانلود-فایل-پی-دی-اف-pdf-تمام-ماده-ها-مواد-قانون-پیوند-اعضا-بیماران-فوت-شده-یا-بیمارانی-که-مرگ۰مغزی-آنان-مسلم-است-ایران
مخفف نام: ق.پ.ا.ب.ف
سال آخرین تغییر: 1378
تعداد ماده: 1
توضیحات:
✔ ماده واحده
قانون مالیات های مستقیم
دانلود-فایل-پی-دی-اف-pdf-تمام-ماده-ها-مواد-قانون-مالیات-های-مستقیم-ایران
مخفف نام: ق.م.ه.م
سال آخرین تغییر: 1394
تعداد ماده: 282
توضیحات:
✔ اصلاحیه یا الحاقیه
قانون اجرای احکام مدنی
دانلود-فایل-پی-دی-اف-pdf-تمام-ماده-ها-مواد-قانون-اجرای-احکام-مدنی-ایران
مخفف نام: ق.ا.ا.م
سال آخرین تغییر: 1356
تعداد ماده: 180
توضیحات:
✔ اصلاحیه یا الحاقیه
✔ قانون خاص
لایحه قانونی استقلال کانون وکلا
دانلود-فایل-پی-دی-اف-pdf-تمام-ماده-ها-مواد-لایحه-قانونی-استقلال-کانون-وکلا-ایران
مخفف نام: ق.ا.ک.و
سال آخرین تغییر: 1333
تعداد ماده: 26
توضیحات:
-
قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی
دانلود-فایل-پی-دی-اف-pdf-تمام-ماده-ها-مواد-قانون-احترام-به-آزادی-های-مشروع-ایران
مخفف نام: ق.ا.آ.م
سال آخرین تغییر: 1383
تعداد ماده: 1
توضیحات:
✔ قانون خاص
✔ ماده واحده
قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن
دانلود-فایل-پی-دی-اف-pdf-تمام-ماده-ها-مواد-قانون-تشدید-مجازات-اسید-پاشی-و--حمایت-از-بزه-دیدگان-ایران
مخفف نام: ق.ت.م.ا.ح.ب
سال آخرین تغییر: 1398
تعداد ماده: 7
توضیحات:
✔ قانون خاص
قانون مجازات اشخاصی که برای ربودن مال غیر تبانی می نمایند
دانلود-فایل-پی-دی-اف-pdf-تمام-ماده-ها-مواد-قانون-مجازان-اشخاصی-که-برای-ربودن-مال-غیر-تبانی-می-کنند-ایران
مخفف نام: ق.م.ا.ر.م.غ.ت
سال آخرین تغییر: 1307
تعداد ماده: 9
توضیحات:
✔ قانون خاص
قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر
دانلود-فایل-پی-دی-اف-pdf-تمام-ماده-ها-مواد-قانون-مجازات-راجع-به-انتقال-مال-غیر-ایران
مخفف نام: ق.م.ر.ا.م.غ
سال آخرین تغییر: 1308
تعداد ماده: 9
توضیحات:
✔ قانون خاص
قانون جرم سیاسی
دانلود-فایل-پی-دی-اف-pdf-تمام-ماده-ها-مواد-قانون-جرم-سیاسی-ایران
مخفف نام: ق.ج.س
سال آخرین تغییر: 1395
تعداد ماده: 9
توضیحات:
✔ قانون خاص
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری
دانلود-فایل-پی-دی-اف-pdf-تمام-ماده-ها-مواد-قانون-تشدی-مجازات-مرتکبین-ارتشاء-و-اختلاس-و-کلاهبرداری-ایران
مخفف نام: ق.ت.م.م.ا.ا.ک
سال آخرین تغییر: 1367
تعداد ماده: 8
توضیحات:
✔ قانون خاص
قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
دانلود-فایل-پی-دی-اف-pdf-تمام-ماده-ها-مواد-قانون-تشکیل-دادگاه-های-عمومی-و-انقلاب-ایران
مخفف نام: ق.ت.د.ع.ا
سال آخرین تغییر: 1373
تعداد ماده: 39
توضیحات:
✔ اصلاحیه یا الحاقیه
✔ قانون خاص

▲ جستجو کنید ▲

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *