جستجو
5/5

بهترین وکیل مهروموم ترکه تهران

وکیل-رفع-مهرموم-ترکه-شرق-تهران-تهرانپارس

بهترین وکیل مهروموم ترکه تهران کیست؟

دعوای مهرموم ترکه در راستای دعاوی حصر وراثت و تقسیم ما ترک مطرح می‌شود. بهترین وکیل مهروموم ترکه تهران شخصیست که در صورت نیاز شما بتواند در تمامی این دعاوی وکالت شمارا بر عهده گیرد تا اینگونه در هزینه‌ها هم صرفه جویی کنید. البته شایان ذکر است در مواردی خاص ممکن است دعوای مهرموم ترکه نیاز نباشد. بهترین وکیل مهروموم ترکه تهران باید موکل خودرا در این رابطه راهنمایی کند و بدون در نظر گرفتن منفعت خود، در صورتی که این دعوا نیاز نباشد اورا مطلع سازد.

مهروموم ترکه به چه معناست؟

هر اقدامی که موجب عدم استفاده و تصرف در ترکه، توسط مراجع قضایی، به منظور حفظ و نگهداری از ترکه ‌شود را مهروموم ترکه می‌نامند.(برای حفاظت و جلوگیری از حیف و میل کردن ترکه؛ توسط ورثه، اشخاص ثالت و دیگران می‌باشد)

چه زمان می‌توان رفع مهروموم ترکه انجام داد؟

زمانی رفع مهروموم ترکه را می‌توان انجام داد که به درخواست هر یک از ورثه متوفی یا نماینده قانونی آنها و یا موصی‌له رخ بدهد. (به شرط آنکه وصیت متوفی شامل بخش مشاعی نباشد.)

چه اشخاصی می‌توانند مهروموم ترکه را درخواست کنند؟

این افراد شامل سه مورد زیر می‌باشند:
۱. هر یک از ورثه متوفی یا نماینده قانونی آنها
۲. موصی‌له، در صورتی که وصیت به جز مشاع شده باشد
۳. طلبکار متوفی که طلب او مستند به سند رسمی یا حکم قطعی باشد با توجه به مقدار طلب (به شرط آنکه مقابل طلب رهن نباشد و ترتیب دیگری نیز برای طلب مشخص نشده باشد)

آیا مهروموم ترکه بدون درخواست امکان پذیر است؟

در شرایطی مهروموم بدون درخواست اشخاص امکان پذیر می‌باشد که، فردی در ملکی استیجاری… فوت کند و شخصی برای حفاظت از اموال وی وجود نداشته باشد، ضمن اینکه اموال دولتی یا عمومی نزد متوفی به امانت بوده است. در این شرایط، صرف اطلاع از دادگاه جهت اقدام کردن کافی می‌باشد.

مراجع صالح برای رسیدگی به امور ترکه کدامند؟

مراجع صالح برای رسیدگی به امور ترکه؛ دادگاه بخشی است که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران را شامل می‌شود.

اگر متوفی در ایران اقامتگان نداشته باشد، کدام دادگاه به امور ترکه رسیدگی می‌کند؟

اگر متوفی در ایران اقامتگاه نداشته باشد، دادگاه آخرین محل سکونت متوفی صالح به رسیدگی است. شرایطی وجود دارد که متوفی در ایران ساکن نبوده است؛ در این حالت، دادگاهی که اموال غیرمنقول متوفی، در حوزه آن واقع شده است، صالح می باشد و اگر اموال غیرمنقول در حوزه های متعدد نیز واقع باشند، دادگاهی که پیش‌تر از باقی دادگاه ها اقدام کرده، صالح می‌باشد.

از چه طریق می‌توان درخواست رفع مهروموم ترکه انجام داد؟

درخواست رفع مهرموم ترکه به دو شکل امکان پذیر می‌باشد:
۱. بدون تنظیم ریزترکه
۲. با درخواست تنظیم ریزترکه

چه اشخاصی ‌می‌توانند درخواست رفع مهروموم ترکه کنند؟

طبق ماده ۱۹۴ قانون امور حسبی، افرادی که حق درخواست مهروموم را دارند، جهت رفع مهروموم می‌توانند اقدامات لازم را به عمل بیاورند. که در رابطه با این اشخاص در یندهای پیشین توضیحات کامل ارائه شده است.

چگونه می‌توان بدون حضور وراث در زمان احضار، تحریر و مهروموم ترکه کرد؟

وراث و نمایندگان قانونی آنان و وصی می‌توانند برای تعیین میزان و مقدار ترکه، از مقام قضایی تحریر و به دنبال آن مهروموم ترکه را درخواست کنند. در این شرایط غیبت اشخاصی که برای تحریر ترکه یا مهرموم احضار شده‌اند مانع تحریر ترکه نمی‌شود.

کدام دادگاه جهت امور رفع مهروموم ترکه صالح است؟

طبق ماده ۱۹۵ قانون امور حسبی، درخواست برداشتن مهروموم از دادگاه، مربوط به بخشی می‌شود که برای رسیدگی به امور ترکه صالح می‌باشد و هر زمان که ترکه در حوزه دادگاه بخش دیگری باشد، دادگاه بخش محل وجود ترکه، به دستور دادگاه مذکور اقدام به رفع مهروموم می‌کند، و صورت جلسه مربوط به این عمل را، به دادگاهی که دستور برداشتن مهروموم را داده است می‌فرستد.

وراث چگونه از انجام رفع مهروموم ترکه مطلع می‌شوند؟

طبق ماده ۱۹۶ قانون امور حسبی، زمانی که دادگاه بخشی، مهروموم را بر‌می‌دارد روز و ساعت برداشتن مهروموم را مشخص می‌کند و به مابقی وراث، وصی و موصی‌له که معروف و محل اقامت آنها در حوزه آن دادگاه بخش ابلاغ شده، اعلام می‌نماید.

اگر وقت برداشتن مهرموم به اشخاص ذی نفع خارج از حوزه دادگاه، ابلاغ نشود چه می‌شود؟

طبق ماده ۱۹۷ قانون امور حسبی، نسبت به اشخاص ذینفع که محل اقامت آنها خارج از حوزه دادگاه بخش ابلاغ شده باشد، ابلاغ وقت به افراد نام برده الزام آور نمی‌باشد و اگر وقت به اشخاص مربوطه اطلاع داده نشود، دادگاه به جای آنها متصدی دفتر رسمی یا یک نفر از معتمدین محل را برای وی تعیین می‌کند و ضمن دعوت با حضور او، مهروموم برداشته می‌شود.

اگر افرادی که وقت برداشتن مهروموم به آنها ابلاغ شده، در محل حضور نیابد چه می‌شود؟

طبق ماده ۱۹۸ قانون امور حسبی، افرادی که زمان حضور، جهت برداشتن مهروموم به ایشان اطلاع رسانی شده است ولی مراجعه نکرده اند، سبب مانع  از برداشتن مهروموم نخواهند شد.

اگر در بین ورثه اشخاصی غایب و یا محجور باشند چه می‌شود؟

طبق ماده ۱۹۹ قانون امور حسبی، هنگامی که در بین ورثه غائب و یا محجوری حضور داشته باشد، رفع مهروموم بعد از تعيين وکیلی امین و مورد اعتماد، برای غایب و تعیین قیم برای محجور ممکن می‌شود.

برداشتن مهروموم توسط چه اشخاصی امکان پذیر است؟

طبق ماده ۲۰۰ قانون امور حسبی، برداشتن مهروموم یا به دست دادرسی دادگاه بخش و یا کارمند علی‌البدل امکان پذیر می‌باشد.

در صورت مجلس برداشتن مهروموم ترکه چه مواردی قید می‌شود؟

طبق ماده ۲۰۱ قانون امور حسبی، هنگامی ‌که بخواهند مهروموم را بردارند مستلزم صورت مجلسی می‌شوند که در موارد ذیل به آنها اشاره خواهیم کرد:
۱. اعلام تاریخ، ساعت، روز، ماه، سال با تمامی حروف موجود.
۲. نام و مشخصات درخواست کننده قید شود.
۳. حضور و اظهارات اشخاص ذینفع و نمایندگان آنها به همراه اشخاصی که دادگاه بخش دعوت کرده است.
۴. صحیح و بی عیب بودن و یا دست خورده بودن مهروموم باید مشخص شود.
۵. باید نام و سمت شخصی که مهروموم را برمی‌دارد قید شود.
۶. امضاء فردی که مهروموم را بر‌می‌دارد به همراه مابقی حاضرین موجود باشد.

در صورت ریز ترکه چه مواردی ذکر می‌شود؟

طبق ماده ۲۰۲ قانون امور حسبی، هنگام برداشتن مهروموم صورت ریز آنچه از ترکه مهروموم شده مطابق ترتیب، در تحریر ترکه برداشته خواهد شد

اگر تنظیم صورت ریز ترکه در یک جلسه به اتمام نرسد تکلیف چیست؟

اگر‌ تنظیم صورت ریز ترکه در یک جلسه تمام نشود، در آخر هر جلسه آن قسمتی از ترکه که مهروموم آن برداشته شده مجدداً مهروموم خواهد شد.

آیا می‌توان رفع مهروموم ترکه را بدون تنظیم صورت ریز ترکه انجام داد؟

مطابق ماده ۲۰۴ قانون امور حسبی، در موارد زیر مهروموم بدون تنظیم صورت ریز ترکه برداشته می‌شود:
۱. زمانی که درخواست کننده مهروموم، درخواست رفع آن را بدون تنظیم صورت ریز ترکه بنماید و بین ورثه و محجور یا غائب علت دیگری برای مهروموم یا تحریر نباشد.
۲. هنگامی که مهروموم به درخواست بستانکار به عمل آمده باشد و ورثه پرداخت طلب وی را تعهد نمایند یا بستانکار با برداشتن مهروموم بدون تنظیم صورت ریز ترکه رضایت دهد و علت دیگری برای مهروموم یا تحریر ترکه نباشد.
۳. اگر علت مهروموم قبل از برداشتن مهروموم یا در جریان آن مرتفع شود.

اگر در ترکه متوفی چیزی پیدا شود که متعلق به شخص ثالثی است چه می‌شود؟

طبق ماده ۲۰۳ قانون امور حسبی، اگر در ضمن ترکه اشیاء یا نوشتجاتی متعلق به غیر باشد و صاحبان آن‌ها استرداد آن را درخواست نمایند باید به کسی که حق گرفتن اشیاء ‌و نوشتجات را دارد رد شود و هر گاه صاحبان اشیاء و نوشتجات حاضر نباشند اشیاء و نوشتجات نامبرده حفظ‌ می‌شود تا به صاحبان آن‌ها رد شود.

در صورت وحود ورثه غایب و یا محچور، در هنگام رفع مهروموم ترکه چه می‌شود؟

طبق ماده ۲۰۵ قانون امور حسبی،هرزمان که بین ورثه، غائب یا محجور باشد، و همچنین در صورتی که وراث متوفی معلوم نباشد، در موقع برداشتن مهروموم ترکه باید تحریر شود.

آیا صدور گواهی فوت به صورت غیر حضوری ممکن است؟

بله. جهت دریافت گواهی فوت به صورت الکترونیک کافیست به سامانه Death.sabteahval.ir مراجعه کنید. (جهت ورود به سامانه روی نشانی الکترونیکی آن کلیک کنید.)

دیگر خدمات

▲ جستجو کنید ▲

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonمشاوره حقوقی